گناهان کبیره

خلاصۀ کتاب گناهان کبیره اثر شهید دستغیب

آبان 97
34 پست
آذر 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
هتک_حرمت
1 پست
تهمت
1 پست
فتنه
1 پست
جاسوسی
1 پست
افشاگری
1 پست
ناشکری
1 پست
حکم_ناحق
1 پست
بدعت
1 پست
قیادت
1 پست
لواط
2 پست
حسد
1 پست
احتکار
2 پست
مکر
1 پست
تمسخر
1 پست
هجو
1 پست
توهین
1 پست
سخن_چینی
1 پست
غیبت
1 پست
وصیت
1 پست
روزه
1 پست
جهاد
1 پست
تولی
1 پست
تبری
1 پست
حج
1 پست
زکات
1 پست
خمس
1 پست
ترک_نماز
1 پست
اسراف
1 پست
تبذیر
1 پست
جادوگری
1 پست
حبس_حقوق
1 پست
رشوه
1 پست
مال_دزدی
1 پست
ربا
2 پست
کم_فروشی
1 پست
استمنا
1 پست
دزدی
1 پست
گواهی
1 پست
دروغ
1 پست
غنا
1 پست
ملاهی
1 پست
قمار
1 پست
فحاشی
1 پست
قذف
1 پست
حجاب
1 پست
زنا
1 پست
قطع_رحم
1 پست
صلۀ_رحم
1 پست
قتل
1 پست
خودکشی
1 پست
سقط_جنین
1 پست
آدمکشی
1 پست
ناامیدی
1 پست
توبه
1 پست
توکل
1 پست
ریا
1 پست
شرک
1 پست
شفاعت
1 پست
تقوا
1 پست